661079 Small

 

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนิคมน้ำอูน พร้อมด้วยประมงอำเภอนิคมน้ำอูน ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ประจำปี 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยา และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวม 5 ร้าน ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและได้รับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

 

515498 Small

 

วันที่   6 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับคลินิกพัฒนลักษณ์ ดำเนินงานวันสัตวแพทย์ไทย ปี 2562 กิจกรรมสัตวแพทย์ไทยรับใช้สังคม  ณ  คลิกนิกพัฒนสัตวแพทย์ ตำบลเชียงเครือ   อำเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร
      - ผ่าตัดทำหมัน 25 ตัว
      - สุนัข จำนวน 9 ตัว 
      - แมว จำนวน 16 ตัว

 

S 7806996 Small

 

วันที่   2 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ โดยนายตรงจิตร แสงมณี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด โดยพนักงานฝ่ายคิวซี  ร่วมรับฟังการสาธิตการและทดสอบการใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบ  จากผู้ประกอบการจำหน่าย ตามโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมจังหวัดสกลนคร  ณ  สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด  อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 

01 Small

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ดำเนินการตรวสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เจาะเลือดเพื่อส่งตรวจหาโรคบรูเซลลา ในโคนมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

 

 

53034

 


วันที่ 24 กรกฎาคม 2562   ปศุสัตว์อำเภอโพนนาแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)และประชาชนอำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร   โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช สิ่งขีดขวางทางน้ำ  ณ  ลำห้วยแสนตอตอนบน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพน  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250  คน โดยมี นายโสภณ สุวรรณโพธิ์ศรี ผอ.ศอ.จอส.อ.โพนนาแก้ว  เป็นประธานในพิธี

 

 

หมวดหมู่รอง

Truehits