02

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพกลุ่มฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ซึ่งได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในกิจกรรมพัฒนาโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน GMP ที่สหกรณ์การเกษตรหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวได้ให้บริการเกษตรกรภายในจังหวัดมุกดาหารและนอกจังหวัด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

 

01


วันที่5 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครเข้าร่วมร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ สำนักสงฆ์หนองหารหลวง บ้านดอนเสาธง ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 

01

 

 
วันที่ 29 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ดำเนินการประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคระบาดในโค-กระบือ พร้อมทั้งกำชับการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อยานพาหนะทุกคันที่เข้ามาในพื้นที่ แนะนำแนวทางการเฝ้าระวังการเกิดโรคในโค-กระบือ ให้แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มพ่อค้าโค-กระบือ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ณ ตลาดนัดโค-กระบือตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
 
 

01

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น(อาชีพการเลี้ยงสัตว์) สถาบันเกษตรกรดีเด่น(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อขยายพันธุ์ บ้านห้วยหีบเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับการต้องรับจากสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างดี

 

01

 

วันที่    6 สิงหาคม 2563   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร   ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์     สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์   ตามเงื่อนไขการให้การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK)   ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

Truehits