รายละเอียด  ข้อมูล  เบอร์โทรศัพท์บุคลากร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 
ลำดับ ฝ่าย / กลุ่ม / อำเภอ / ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 08 5660 9836
  ฝ่ายบริหารทั่วไป    
2 นายใจเดียว  สิงหะพล ปศุสัตว์อำเภออาวุโส (ช่วยราชการหัวหน้างานพัสดุ) 08 1739  9492
3 นางจิดาภา   คือจะโปะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 08 3415  3388 
4 นางจิราพัชร  บัวบุญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 08  0729 7971
5 นางสาวมยุรี   แก้วขวัญ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 08  8303 8813
6 นายพเยาว์   โสมศรีคำ พนักงานพิมพ์ 09  2920 1028
7 นางบุญชู   แก้วอาจ พนักงานพิมพ์ 08  6236  7302
  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
8 นายยุทธชัย  แพงปัสสา สัตวแพทย์อาวุโส 08 1769 6756
9 นายสิทธิชัย  หัตถสาร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08  0764 5904
10 นายวสันต์  สกุลโพน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 4562 1577
11 นางสาวนิภาวรรณ  นามโคตร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08 4954 8895
12 ว่าที่ร้อยตรีศาสตรา  พิมพ์จินดา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  08 6658 6311
13 นางสาวจาริณี  แก้วมีสี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  08 6222  2607
  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
14 นายวิศุทธิ์   เอื้อกิ่งเพชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  08  4428 0822
15 นายปวีณ  ศรีเรไร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08  0359 2600
16 นายประเสริฐ    วุฒิสารคุณ สัตวแพทย์ชำนาญงาน 08 9941 1780
17 นางวรรณภา  สุกรรณ นักวิทยาศาสตร์  09 3554 0536
18 นางสาวบุญสู่  นาตุรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1056 8140
19 นางสาววิชญาวดี   วงศ์มหาชัย เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1769 8099
20 นางสาวนันทิยา  เชื้อขาวพิมพ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  08  6236  8979
21 นายเกรียงศักดิ์   มณีจักร์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 08 6218  2539
22 นายธนพล  อัญฤาชัย เจ้าพนักงานสัตวบาล 08 1526  6001
  ลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    
23 นางอมรรัตน์  สุวรรณรงค์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 08 1879  1499
24 นายวิเชฏฐ์  ยาทองไชย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 08 9617  9575
25 นายณัฐวุฒิ   สุภาพงษ์ นักวิชาการสัตวบาล  08 6864   6421
26 นายอาทิตย์  มุลเมืองแสน เจ้าพนักงานสัตวบาล  09  2849  9818
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
27 นายศุภวัฒน์   ศรีเชษฐา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 08  2842  5697
28 นายสิริวัฒน์  กล่อมปัญญา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 08  8751  5595
29 นางณัฏฐมน   ทองนำ นักวิชาการสัตวบาล   08 1964  7080
30 นางสาวชุรีพร  ภักดิ์ภูมินทร์ พนักงานจ้างเหมาโครงการแปลงใหญ๋ฃ 06  4005  9557  
31  ว่าที่ ร.ต.หญิง สุพัฒตรา  หารจำปา เจ้าพนักงานสัตวบาล  08  4607  1545
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรรณานิคม    
32 นายคณิต  ศรีทะจักร์ ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 2118  9075
33 นายวงค์ทอง   วงค์ภาคำ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 1965  6274
34 นายมนตรี  ยืนนาน เจ้าพนักงานสัตวบาล 08  9573  5045
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร  
35 นายเทริดวรพงษ์  ผลบุญ ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 06  4265  6935
36 นางสาวชุติมา  จันทรโคตร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08  5009  3455
37 นายตรรกวิทย์ โพธิ์สุวรรณ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08 0182 8498
38 นายอดุลย์   ดวงกุลสา เจ้าพนักงานสัตวบาล 08 1729  8065
39 นางสาวอริศรา   กุดวงแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1071  3881
40 นายศักดิ์ชัย  จันใด เจ้าพนักงานสัตวบาล   08 9842  2361
       
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเต่างอย    
41   ปศุสัตว์อำเภออาวุโส  
42 นายสำเร็จ   มุงคุณ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 6228 4528
43  นายสิทธิพร  อุปรินทร์  เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1262 1046
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกศรีสุพรรณ  
44 นายนาวา  อักษร ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08  6458 9723
45 นายเชื่อม    อุตะโม เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 7233  9910
46 นายแดนไทย   โสภาบุญ เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 6230  6231
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุสุมาลย์    
47 นายเจริญ   จิระชีวะนันท์ ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 9840  4007
48 นางสาวณัฐริการ์   ศรีนัครินร์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08  2224  9452
49 นายอนุลักษณ์  กมลพรพจี เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 7948  8128
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนนาแก้ว  
50 นายเอกภาพ   อินอ่อน ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 1954  2131
51 นายณรงค์   ราชาพัฒน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 7074  1091
52 นายพงษ์ศิลป์  เหง้าละคร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08 7215 9081
53 นายประเดช   แฝงจันทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1049  6942
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูพาน    
54   ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน  
55 นางสาวประดลสินธุ์  คนซื่อ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08 5462 7415
56 นายพรมจันทร์   แสงผา เจ้าพนักงานสัตวบาล   08 1999 5224
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดบาก    
57 นายสุโชติ  ประสันแพงศรี ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 09 7950 1657
58 นายวัฒนา  โถแก้วเขียว เจ้าพนักงานสัตวบาล 08 8333 5403
       
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนิคมน้ำอูน  
59 นายระเบียบ   ศรีสร้อย ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน 08 1768 9794
60 นายปิยะพงษ์   บรรจง เจ้าพนักงานสัตวบาล 08 9285 5487
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพังโคน    
61 นายโสภณ  หองทองคาน ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 1975  3435
62 นายพรมมี  สุทาธรรม เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 7219  2007 
63 นายกิรติศักดิ์   สิงห์คำมา เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1769  6056
       
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ    
64   ปศุสัตว์อำเภออาวุโส  
65 ว่าที่รต.ภัทรกิตติ  เนินชัด นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08  7953  3066
66 นายตรงจิตร  แสงมณี เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 1954  0258
67 นายชัย นามเข็ม สัตวแพทย์ชำนาญงาน  
68 นายวีระพันธ์  ปาระพิมพ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 08 6090  7096
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอส่องดาว    
69 นายสังวาลย์  ลาภะ ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน 09  3554  2632
70 นายปรเมศ  อุตระคำ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08  4519  2103
71 นายนรินทร์   เหง้าละคร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08 6240   6901
72 นายก้องเกียรติ  แก้วดวงดี เจ้าพนักงานสัตวบาล 09  3478  2895
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสว่างแดนดิน  
73 นายสุชาติ   อุดรทรัพย์ ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 1965  3594
74 นายอนุพงษ์  ไตรยราช นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08  8572  8477
75 นายจักรวาล   มาตย์นอก สัตวแพทย์ชำนาญงาน  08 9842  9508
76 นางประไพศรี   สุรารักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1739  6706
77 นายวรเมษ  โสมศรีแพง เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 8538  3839
  สำนักงานปศุสัตว์วานรนิวาส    
78 นายทนงศักดิ์  ขะพินิจ ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน 08 9279  8510
79 นายสุภวุฒิ  โสดาภักดิ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  08 9083  2729
80 นายสมชัย  บึงแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1050  4999
81  นายสิทธิพงษ์   ไตรธิเลน  เจ้าพนักงานสัตวบาล   08 1051  7293
       
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเจริญศิลป์  
82 นางเกียรติมณีย์   กษณะสาย ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 1670   2207
83 นายประสิทธิ์   ปากดีสี เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 7861  3525
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำตากล้า  
84 นายจีระศักดิ์   เกตุสิงห์ ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน 08  4955  8338
85 นายทรงเกียรติ  บัวชุม   สัตวแพทย์ชำนาญงาน  
86 นายธีระ  ปาระพิมพ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  08  9942  9864
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านม่วง    
87 นายอนุวัฒน์  ไชยภูมิ  ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน 08  1958  7388
88 นายแก้ว   ผ่านชมภู เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  08  9274 3047
89 นายสำราญ   เรียมแสน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08 5749 1424
90 นายรุ่งฟ้า   เชื้อวงศ์พรหม เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 9863 2066
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภออากาศอำนวย  
91 นายนิติ  ภิรมย์ ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08  7230  4779
92  นายสำราญ  เรียมแสน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 09  5646  0260
93 นายวีระวงค์   เหง้าละคร เจ้าพนักงานสัตวบาล  09 3554 0536
  หน่วย DHHU อำเภอวาริชภูมิ
94 นางสาววันวิสาข์  วะชุม นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  08 6345 1880
95 นางสาวยุพดี  โคตะมี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08 6863  7147
  กิจกรรมปศุสัตว์   ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
96 นายวุฒิศักดิ์     สุลำนาจ นักวิชาการสัตวบาล 084-9562280
97 นายฉันทวัฒน์  คำทนต์ นักวิชาการสัตวบาล 087-8614015
98 นายสุพจน์        ข้องสาย เจ้าพนักงานสัตวบาล 087-2362842
99 นายสมยศ        โคตรธรรม เจ้าพนักงานสัตวบาล 086-2364891
100 นางสาววันวิสาข์  ข่วงทิพย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 084-9562285
101 นางทองจันทร์  นุกานนท์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 080-7404376
102 นางนิตยา        ขันเพียแก้ว พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 089-5725873
103 นายมานะชัย  โลหะสาร พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 085-2740182
104 นายสุนทร      พันธุลา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 089-4205455
105 นายชาญชัย     เนาว์ศรีสอน พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 088-0709725
106 นายศรเพชร  เหลาแตว พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 086-2262786
107 นายสิทธิเดช   ชมภูเลิศ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 085-6965161
108 นายยุทธพล พรหมสาขา ฯ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 085-0147860
109 นายอุทัย  ฐานโอภาส พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
110 นายวันดี  คำศรี พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
111 นายยิ่งศักดิ์  วงศ์เตชะ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
112 นายระพิน  ชมภูราช พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
113 นายวัชรพล  คนหาญ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
114 นายพูลศักดิ์  อูปแก้ว พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
115 นายชนะภัย  ดวงปากดี พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
116 นายประพจน์  พรมจันทร์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
117 นายเกรียงไกร  โถชัยคำ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

Truehits