แผนและผลการพัฒนาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2561

ลำดับ หัวข้อ ข้อมูล
หนังสือนำส่งแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รายละเอียด
2 หนังสือนำส่งแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 2/2561 รายละเอียด
3 แบบรายงานแผน/ผล การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP A) รายละเอียด 
4 แบบรายงานแผน/ผล การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP B) รายละเอียด
5 แบบรายงานแผน/ผล การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP A/B) Excel รายละเอียด
หลักฐานด้านการดำเนินการ
6 ด้านการวางแผน การปฏิบัติ และบันทึกสรุปบทเรียน รายละเอียด
7 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (COP) หลักสูตร การบังคับใช้ักฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 รายละเอียด
8 รายละเอียดประชาสัมพันธ์โครงการฯ รายละเอียด
9 หนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ รายละเอียด
10 การดำเนินการตามโครงการชุมชนนักปฏิบัติ รายละเอียด
11 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ รายละเอียด
12 บันทึกสรุปบทเรียนตามโครงการ รายละเอียด
13 เอกสารประกอบการดำเนินโครงการ รายละเอียด
14 แบบประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ รายละเอียด
14 แบบประเมินหลังเข้าร่วมโครงการ รายละเอียด
15 คะแนนประเมินก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ รายละเอียด
16 แบบประเมินผู้นำโครงการและสถานที่ รายละเอียด
17 แบบประเมินติดตามผลการการเข้าร่วมโครงการ โดยผู้บริหาร รายละเอียด
18 สรุปคะแนนประเมินผลติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ              รายละเอียด
19 ใบประกาศเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ รายละเอียด
  หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน รายละเอียด
21 เชิญประชุมคณะทำงาน รายละเอียด
22 การดำเนินการประชุมคณะทำงาน รายละเอียด
23 รายงานการประชุมคณะทำงาน รายละเอียด
24 รายละเอียดการรับทราบแผน รายละเอียด