แผนและผลการพัฒนาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2562

ลำดับ หัวข้อ ข้อมูล
1 หนังสือนำส่งแผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รายละเอียด
 2 แบบรายงานแผน/ผล การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP A) รายละเอียด
 3 แบบรายงานแผน/ผล การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP B)
รายละเอียด
 4 แบบรายงานแผน/ผล การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP A/B) Excel รายละเอียด      
 * * * หลักฐานด้านการดำเนินการ * * *
5  ด้านการวางแผน การปฏิบัติ และบันทึกสรุปบทเรียน รายละเอียด
6  โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (COP) หลักสูตร "การประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วม ในองค์การและชีวิตประจำวัน"   รายละเอียด
7 รายละเอียดประชาสัมพันธ์โครงการฯ  รายละเอียด
8 หนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฯ  รายละเอียด
9  หนังสือเชิญประธานเปิดโครงการฯ   รายละเอียด
10
หนังสือเชิญวิทยากรผู้เสนอ ผู้สอนงานตามโครงการฯ รายละเอียด
11
การดำเนินการตามโครงการชุมชนนักปฏิบัติ  รายละเอียด
12
ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
รายละเอียด   
13  บันทึกสรุปบทเรียนตามโครงการฯ   รายละเอียด
ร 14 เอกสารประกอบการดำเนินโครงการฯ 
รายละเอียด 
15  แบบประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการฯ  รายละเอียด
16  แบบประเมินหลังเข้าร่วมโครงการฯ  
รายละเอียด
 17 คะแนนประเมินก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ  รายละเอียด
 18 แบบประเมินผู้นำโครงการฯ และสถานที่  
รายละเอียด
19  แบบประเมินติดตามผลการเข้าร่วมโครงการฯ  โดยผู้บริหาร รายละเอียด
 20
สรุปคะแนนประเมินผลและติดตามผู้เข้าร่วมโครงการฯ       รายละเอียด
21  ใบประกาศเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการฯ  รายละเอียด
* * * หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง * * *   
 22 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน / หนังสือเชิญประชุมคณะทำงาน  รายละเอียด
23  การดำเนินการประชุมคณะทำงาน  รายละเอียด
24  รายงานการประชุมคณะทำงาน  รายละเอียด
25  รายละเอียดการรับทราบแผน  รายละเอียด