แผนและผลการพัฒนาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2563

ลำดับ หัวข้อ ข้อมูล
* * * แผนการพัฒนาบุคลากร * * *
 1  แบบรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รอบ 2/2563 (Excel)   รายละเอียด
2  แบบรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รอบ 2/2563 (pdf)   รายละเอียด
* * * ผลการพัฒนาบุคลากร * * *
1 หนังสือนำส่งผลการดำเนินงานด้านตัวชี้วัด รอบ 2/2563  รายละเอียด
2 แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรสำนักงนปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  รอบ 2/2563  (Excel)  รายละเอียด
3 โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน
  3.1  รายละเอียดโครงการโดนเด่นของหน่วยงาน  รายละเอียด
  3.2  รายละอียดด้านการวางแผน  รายละเอียด
  3.3  หลักฐานด้านการดำเนินการ  รายละเอียด 
  3.4  หลักฐานด้านการประเมินผลผลการเรียนรู้   รายละเอียด 
  3.5  หลักฐานด้านการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์  รายละเอียด
  3.6  สรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ  รายละเอียด
4 * * * เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง * * *
  4.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน รายละเอียด
  4.2 การประชุมคณะทำงาน  รายละเอียด
  4.3 รายละเอียดการรับทราบแผนการปฏิบัติงาน  รายละเอียด