แผนและผลการพัฒนาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2564

ลำดับ หัวข้อ ข้อมูล
* * * แผนการพัฒนาบุคลากร * * *
1  หนังสือนำส่งแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร    รายละเอียด
 2  แบบรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รอบ 1/2564 (Excel)   รายละเอียด
3  แบบรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รอบ 1/2564 (pdf)   รายละเอียด
* * * ผลการพัฒนาบุคลากร * * *
1 หนังสือนำส่งผลการดำเนินงานด้านตัวชี้วัด รอบ 1/2564
2 แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรสำนักงนปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  รอบ 1/2564  (Excel)
3 โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน
  3.1  รายละเอียดโครงการโดนเด่นของหน่วยงาน
  3.2  รายละอียดด้านการวางแผน
  3.3  หลักฐานด้านการดำเนินการ
  3.4  หลักฐานด้านการประเมินผลผลการเรียนรู้
  3.5  หลักฐานด้านการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
  3.6  สรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ
4 * * * เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง * * *
  4.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  4.2 การประชุมคณะทำงาน
  4.3 รายละเอียดการรับทราบแผนการปฏิบัติงาน 

Truehits