07 Small

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน ดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดโพธิ์ศรีวราราม บ้านหนองมะเกลือ ตำบลดงชน กิจกรรม ดังนี้
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข - แมว จำนวน 78 ตัว
- ผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว จำนวน 21 ตัว
- อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาปศุสัตว์ ตำบลดงชน ทุกหมู่บ้าน
พร้อมทำหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสาปศุสัตว์ ตาม พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พศ.2535 ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดงชน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2563