01

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น(อาชีพการเลี้ยงสัตว์) สถาบันเกษตรกรดีเด่น(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อขยายพันธุ์ บ้านห้วยหีบเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับการต้องรับจากสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างดี

 

01

 

 
วันที่ 29 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ดำเนินการประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคระบาดในโค-กระบือ พร้อมทั้งกำชับการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อยานพาหนะทุกคันที่เข้ามาในพื้นที่ แนะนำแนวทางการเฝ้าระวังการเกิดโรคในโค-กระบือ ให้แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มพ่อค้าโค-กระบือ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ณ ตลาดนัดโค-กระบือตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
 
 

01

วันที่  6 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร   ดำเนินการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์(ฆจส.2)และใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์(กฆ.1)รอบที่2/2563    ของโรงฆ่าสัตว์ ธนพร ประคองศรี และโรงฆ่าสัตว์วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้าและแปรรูปบ้านบ่อแดง ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

 

 

01

 

วันที่    6 สิงหาคม 2563   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร   ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์     สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์   ตามเงื่อนไขการให้การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK)   ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

01

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเต่างอย   จังหวัดสกลนคร   ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์   สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์    ตามเงื่อนไขการให้การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  (ปศุสัตว์ OK)  ในเขตพื้นที่อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร             

 

Truehits