รายละเอียด  ข้อมูล  เบอร์โทรศัพท์บุคลากร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 
ลำดับ ฝ่าย / กลุ่ม / อำเภอ / ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 08 5660 9836
  ฝ่ายบริหารทั่วไป    
2 นายใจเดียว  สิงหะพล ปศุสัตว์อำเภออาวุโส (ช่วยราชการหัวหน้างานพัสดุ) 08 1739  9492
3 นางจิดาภา   คือจะโปะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 08 3415  3388 
4 นางจิราพัชร  บัวบุญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 08  0729 7971
5 นางสาวมยุรี   แก้วขวัญ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 08  8303 8813
6 นายพเยาว์   โสมศรีคำ พนักงานพิมพ์ 09  2920 1028
7 นางบุญชู   แก้วอาจ พนักงานพิมพ์ 08  6236  7302
  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์   
8 นายยุทธชัย  แพงปัสสา สัตวแพทย์อาวุโส 08 1769 6756
9 นายสมพงษ์   พันธ์ดี เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 1262  1845
10 นายสิทธิชัย  หัตถสาร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08  0764 5904
11 นายวสันต์  สกุลโพน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
12 นางสาวนิภาวรรณ  นามโคตร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
13 นางสาวจาริณี  แก้วมีสี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  08 6222  2607
  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
14 นายวิศุทธิ์   เอื้อกิ่งเพชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  08  4428 0822
15 นายปวีณ  ศรีเรไร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08  0359 2600
16 นายประเสริฐ    วุฒิสารคุณ สัตวแพทย์ชำนาญงาน 08 9941  1780
17 นางวรรณภา  สุกรรณ นักวิทยาศาสตร์   09 3554  0536
18 นางสาวบุญสู่  นาตุรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1056  8140
19 นางสาววิชญาวดี   วงศ์มหาชัย เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1769  8099
20 นางสาวนันทิยา  เชื้อขาวพิมพ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  08  6236  8979
21 นายเกรียงศักดิ์   มณีจักร์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 08 6218  2539
22 นายธนพล  อัญฤาชัย เจ้าพนักงานสัตวบาล 08 1526  6001
  ลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    
23 นางอมรรัตน์  สุวรรณรงค์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 08 1879  1499
24 นายวิเชฏฐ์  ยาทองไชย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 08 9617  9575
25 นายณัฐวุฒิ   สุภาพงษ์ นักวิชาการสัตวบาล  08 6864   6421
26 นายอาทิตย์  มุลเมืองแสน เจ้าพนักงานสัตวบาล  09  2849  9818
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
27 นายศุภวัฒน์   ศรีเชษฐา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 08  2842  5697
28 นางณัฏฐมน   ทองนำ นักวิชาการสัตวบาล   08 1964  7080
29      
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรรณานิคม    
30 นายคณิต  ศรีทะจักร์ รก.ปศุสัตว์อำเภอ 08 2118  9075
31 นายวงค์ทอง   วงค์ภาคำ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 1965  6274
32 นายมนตรี  ยืนนาน เจ้าพนักงานสัตวบาล 08  9573  5045
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร  
33 นายสุโชติ   ประสันแพงศรี ปศุสัตว์อำเภออาวุโส  09  7950  1657
34 นางสาวชุติมา  จันทรโคตร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08  5009  3455
35 นายตรรกวิทย์ โพธิ์สุวรรณ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08 0182 8498
36 นายอดุลย์   ดวงกุลสา เจ้าพนักงานสัตวบาล 08 1729  8065
37 นางสาวอริศรา   กุดวงแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1071  3881
38 นายศักดิ์ชัย  จันใด เจ้าพนักงานสัตวบาล   08 9842  2361
39 นายทวีศักดิ์  กิ่งพรมภู เจ้าพนักงานสัตวบาล  08  7721  7824
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเต่างอย    
40 นายธัญญวัฒน์   อ่อนโยน ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 1974  7250
41 นายสำเร็จ   มุงคุณ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 6228 4528
42 นายสิทธิพร  อุปรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 08 1262 1046
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกศรีสุพรรณ  
43 นายชัยวัฒน์    อุคำพันธ์ ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 1965  1316
44 นายเชื่อม    อุตะโม เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 7233  9910
45 นายแดนไทย   โสภาบุญ เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 6230  6231
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุสุมาลย์    
46 นายเจริญ   จิระชีวะนันท์ ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 9840  4007
47 นางสาวณัฐริการ์   ศรีนัครินร์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08  2224  9452
48 นายอนุลักษณ์  กมลพรพจี เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 7948  8128
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนนาแก้ว  
49 นายเอกภาพ   อินอ่อน ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 1954  2131
50 นายณรงค์   ราชาพัฒน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 7074  1091
51 นายพงษ์ศิลป์  เหง้าละคร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08 7215 9081
52 นายประเดช   แฝงจันทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1049  6942
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูพาน    
53 นายนิติ   ภิรมย์ ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน 08 7230  4779
54 นางสาวประดลสินธุ์  คนซื่อ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08  5462  7415
55 นายพรมจันทร์   แสงผา เจ้าพนักงานสัตวบาล   08 1999 5224
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดบาก    
56 นายระพีณย์  วิเชียณเพริศ ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 1954  7320
57 นายธวัช   บุญวัน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 7228  6687
58 นายวัฒนา  โถแก้วเขียว เจ้าพนักงานสัตวบาล 08 8333 5403
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนิคมน้ำอูน  
59 นายระเบียบ   ศรีสร้อย ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน 08 1768  9794
60 นายปิยะพงษ์   บรรจง เจ้าพนักงานสัตวบาล 08  9285  5487
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพังโคน    
61 นายโสภณ  หองทองคาน ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 1975  3435
62 นายสังวาลย์   ลาภะ สัตวแพทย์ชำนาญงาน 08 1320  2509
63 นายพรมมี  สุทาธรรม เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 7219  2007 
64 นายกิรติศักดิ์   สิงห์คำมา เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1769  6056
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ    
65 นายสุริยะ  สุภาพงษ์ ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 1380  4298
66 ว่าที่รต.ภัทรกิตติ  เนินชัด นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08  7953  3066
67 นายตรงจิตร  แสงมณี เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 1954  0258
68 นายชัย นามเข็ม สัตวแพทย์ชำนาญงาน  
69 นายวีระพันธ์  ปาระพิมพ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 08 6090  7096
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอส่องดาว    
70 นายสมชาย   หลิม ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน 08 0195 5331
71 นายนรินทร์   เหง้าละคร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08 6240   6901
72 นายชาตรี   ไชยพรม เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 7945  8334
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสว่างแดนดิน  
73 นายสุชาติ   อุดรทรัพย์ ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 1965  3594
74 นายจักรวาล   มาตย์นอก สัตวแพทย์ชำนาญงาน  08 9842  9508
75 นางประไพศรี   สุรารักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1739  6706
76 นายวรเมษ  โสมศรีแพง เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 8538  3839
  สำนักงานปศุสัตว์วานรนิวาส    
77 นายทนงศักดิ์  ขะพินิจ ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน 08 9279  8510
78 นายสุภวุฒิ  โสดาภักดิ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  08 9083  2729
79 นายอนุวัฒน์  ไชยภูมิ สัตวแพทย์ชำนาญงาน  08 1958  7388
80 นายสมชัย  บึงแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1050  4999
81 นายสิทธิพงษ์   ไตรธิเลน เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1051  7293
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเจริญศิลป์  
82 นางเกียรติมณีย์   กษณะสาย สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาการ ปศุสัตว์อำเภอ 08 1670   2207
83 นายประสิทธิ์   ปากดีสี เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 7861  3525
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำตากล้า  
84 นายจีระศักดิ์   เกตุสิงห์ ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน 08  4955  8338
85 นายธีระ  ปาระพิมพ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  089  942  9864
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านม่วง    
86 นายแก้ว   ผ่านชมภู เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  08  9274 3047
87 นายสำราญ   เรียมแสน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08 5749 1424
88 นายรุ่งฟ้า   เชื้อวงศ์พรหม เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 9863 2066
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภออากาศอำนวย  
89 นายอภิศักดิ์   วิทยพาณิชกร ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 1873  6850
90      
91 นายสุระเดช  พรมวิหาร เจ้าพนักงานสัตวบาล   09  3920 8405
  หน่วย DHHU อำเภอวาริชภูมิ
92 นางสาววันวิสาข์  วะชุม นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  08 6345 1880
93 นางสาวยุพดี  โคตะมี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08 6863  7147
  กิจกรรมปศุสัตว์   ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
94 นายวุฒิศักดิ์     สุลำนาจ นักวิชาการสัตวบาล 084-9562280
95 นายฉันทวัฒน์  คำทนต์ นักวิชาการสัตวบาล 087-8614015
96 นายสุพจน์        ข้องสาย เจ้าพนักงานสัตวบาล 087-2362842
97 นายสมยศ        โคตรธรรม เจ้าพนักงานสัตวบาล 086-2364891
98 นางสาววันวิสาข์  ข่วงทิพย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 084-9562285
99 นางทองจันทร์  นุกานนท์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 080-7404376
100 นางนิตยา        ขันเพียแก้ว พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 089-5725873
101 นายมานะชัย  โลหะสาร พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 085-2740182
102 นายสุนทร      พันธุลา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 089-4205455
103 นายชาญชัย     เนาว์ศรีสอน พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 088-0709725
104 นายศรเพชร  เหลาแตว พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 086-2262786
105 นายสิทธิเดช   ชมภูเลิศ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 085-6965161
106 นายยุทธพล พรหมสาขา ฯ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 085-0147860
107 นายอุทัย  ฐานโอภาส พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
108 นายวันดี  คำศรี พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
109 นายยิ่งศักดิ์  วงศ์เตชะ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
110 นายระพิน  ชมภูราช พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
111 นายวัชรพล  คนหาญ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
112 นายพูลศักดิ์  อูปแก้ว พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
113 นายชนะภัย  ดวงปากดี พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
114 นายประพจน์  พรมจันทร์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
115 นายเกรียงไกร  โถชัยคำ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

Truehits