รายละเอียดบุคลากร / สังกัด / เบอร์โทร 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

 ที่     ชื่อ-สกุล / สังกัด  ตำแหน่ง เบอร์โทร
1  นายวีระสันติ  ประทุมพล  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  08 5660 9836
  ฝ่ายบริหารทั่วไป     
2 นางสาวกีรณกาญจน์  ธระเสนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 08 3415  3388 
3 นางสาวมยุรี   แก้วขวัญ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 08  8303 8813
4 นายพเยาว์   โสมศรีคำ พนักงานพิมพ์ 09  2920 1028
  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์    
นายยุทธชัย  แพงปัสสา สัตวแพทย์อาวุโส 06 2145 3992
นายสิทธิชัย  หัตถสาร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08  0764 5904
 ว่าที่ร้อยตรีศาสตรา  พิมพ์จินดา  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน   08 6658 6311
นางสาวจาริณี  แก้วมีสี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  08 6222  2607
  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
นายวิศุทธิ์   เอื้อกิ่งเพชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  08  4428 0822
 10 นายปวีณ  ศรีเรไร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08  0359 2600
11  นายประเสริฐ    วุฒิสารคุณ สัตวแพทย์ชำนาญงาน 09  5184  5045
12  นางวรรณภา  สุกรรณ นักวิทยาศาสตร์  09 3554 0536
13  นางสาวบุญสู่  นาตุรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 08 1056 8140
 14 นางสาววิชญาวดี   อึ้งเจริญสุกานต์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1769 8099
15  นางสาวนันทิยา  เชื้อขาวพิมพ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  08  6236  8979
16  นายเกรียงศักดิ์   มณีจักร์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 08 6218  2539
17  นายธนพล  อัญฤาชัย เจ้าพนักงานสัตวบาล 08 1526  6001
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    
18  นางอมรรัตน์  สุวรรณรงค์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 08 1879  1499
19  นายวิเชฏฐ์  ยาทองไชย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 08 9617  9575
20  นางสาวปิยพร  แก้วคำภา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08  2159  1994
21  นายณัฐวุฒิ   สุภาพงษ์ นักวิชาการสัตวบาล  08 6864   6421
22  นายอาทิตย์  มุลเมืองแสน เจ้าพนักงานสัตวบาล 09  2849  9818
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
23    นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  
24  นายจุฬารัตน์  ทินทาน์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 09  6171  1901
 25 นางณัฏฐมน   ทองนำ นักวิชาการสัตวบาล   08 1964  7080
26  นางสาวชุรีพร  ภักดิ์ภูมินทร์ พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ 06  4005  9554
27  ว่าที่ ร.ต.หญิง สุพัฒตรา  หารจำปา เจ้าพนักงานสัตวบาล 08  4607  1545
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรรณานิคม    
28  นายคณิต  ศรีทะจักร์ ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 2118  9075
29  นายเชษฐา บุพศิริ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08  1051  9309
30  นายวงค์ทอง   วงค์ภาคำ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 1965  6274
31  นายมนตรี  ยืนนาน เจ้าพนักงานสัตวบาล 08  9573  5045
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร    
32  นายเทริดวรพงษ์  ผลบุญ ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 06  4265  6935
33  นางสาวชุติมา  จันทรโคตร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08  5009  3455
34  นายตรรกวิทย์ โพธิ์สุวรรณ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08 0182 8498
35  นายอดุลย์   ดวงกุลสา เจ้าพนักงานสัตวบาล 08 1729  8065
36  นางสาวอริศรา   กุดวงแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1071  3881
37  นายศักดิ์ชัย  จันใด เจ้าพนักงานสัตวบาล   08 9842  2361
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเต่างอย    
38  นายใจเดียว  สิงหะพล ปศุสัตว์อำเภออาวุโส  08 1739  9492
39  นายสำเร็จ   มุงคุณ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 6228 4528
40  นายสิทธิพร  อุปรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 08 1262 1046
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกศรีสุพรรณ    
41  นายนาวา  อักษร ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08  6458 9723
42  นายแดนไทย   โสภาบุญ เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 6230  6231
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุสุมาลย์    
43  นายเจริญ   จิระชีวะนันท์ ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 9840  4007
44  นางสาวณัฐริการ์   ศรีนัครินร์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08  2224  9452
45  นายอนุลักษณ์  กมลพรพจี เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 7948  8128
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนนาแก้ว    
46  นายเอกภาพ   อินอ่อน ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 1954  2131
47  นายณรงค์   ราชาพัฒน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 7074  1091
48  นายประเดช   แฝงจันทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1049  6942
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูพาน    
 49   ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน  
50  นางสาวประดลสินธุ์  คนซื่อ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08 5462 7415
51  นางสาวสิรินาถ โพธิปัญญา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติกการ 08 5035 3670
52  นายพรมจันทร์   แสงผา เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1999 5224
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดบาก    
53    ปศุสัตว์อำเภออาวุโส  
54  นายวัฒนา  โถแก้วเขียว เจ้าพนักงานสัตวบาล 08 8333 5403
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนิคมน้ำอูน    
 55 นายระเบียบ   ศรีสร้อย ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน 08 1768 9794
56 นายวสันต์  สกุลโพน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 4562 1577
57  นายปิยะพงษ์   บรรจง เจ้าพนักงานสัตวบาล 08 9285 5487
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพังโคน    
58    ปศุสัตว์อำเภออาวุโส  
59  นายพรมมี  สุทาธรรม เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 08 7219  2007 
60  นายกิรติศักดิ์   สิงห์คำมา เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1769  6056
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ    
61  นายตรงจิตร  แสงมณี ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 1954  0258
62  นางสาวนิภาวรรณ  นามโคตร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08  4954  8895
63  ว่าที่รต.ภัทรกิตติ  เนินชัด นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08  7953  3066
64  นายวีระพันธ์  ปาระพิมพ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 08 6090  7096
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอส่องดาว    
65  นายสังวาลย์  ลาภะ ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน 09  3554  2632
66  นางสาวรศิตา  จันทร์ศิริ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 09  1841  2940
67  นายนรินทร์   เหง้าละคร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 08 6240   6901
68  นายก้องเกียรติ  แก้วดวงดี เจ้าพนักงานสัตวบาล 09  3478  2895
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสว่างแดนดิน    
 69 นายสุชาติ   อุดรทรัพย์ ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 1965  3594
70   นายอนุพงษ์  ไตรยราช นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  08  8572  8477
 71 นายจักรวาล   มาตย์นอก สัตวแพทย์ชำนาญงาน  08 9842  9508
82  นางประไพศรี   สุรารักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 1739  6706
 83 นายวรเมษ  โสมศรีแพง เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 8538  3839
  สำนักงานปศุสัตว์วานรนิวาส    
84  นายทนงศักดิ์  ขะพินิจ ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน 08 9279  8510
85 นายเจตริน  กันตะนา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08  7843  9101
86  นายสมชัย  บึงแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล 08 1050  4999
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเจริญศิลป์    
87  นางเกียรติมณีย์   กษณะสาย ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08 1670  2207
88  นายประสิทธิ์   ปากดีสี เจ้าพนักงานสัตวบาล  08 7861  3525
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำตากล้า    
 89 นายจีระศักดิ์   เกตุสิงห์ ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน 08  4955  8338
90  นายทรงเกียรติ  บัวชุม   สัตวแพทย์ชำนาญงาน  
91  นายธีระ  ปาระพิมพ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 08  9942  9864
92  นายกฤษ อัครจันทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 09  1062  4581
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านม่วง    
93  นายอนุวัฒน์  ไชยภูมิ  ปศุสัตว์อำเภอชำนาญงาน 08  1958  7388
94  นายแก้ว   ผ่านชมภู เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  08  9274 3047
95  นายมงคล  น้อยเสนา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 09  2527  7702
96  นายรุ่งฟ้า   เชื้อวงศ์พรหม เจ้าพนักงานสัตวบาล 08  9863  2066
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภออากาศอำนวย    
97  นายนิติ  ภิรมย์ ปศุสัตว์อำเภออาวุโส 08  7230  4779
98  นายสำราญ  เรียมแสน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 09  5646  0260
99  นายวีระวงค์   เหง้าละคร เจ้าพนักงานสัตวบาล  09 3554 0536
  หน่วย DHHU อำเภอวาริชภูมิ    
100  นายชาคริต  บุตรรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 08  3741  1003
 101   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
    ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร  
102  นายวุฒิศักดิ์     สุลำนาจ นักวิชาการสัตวบาล 084-9562280
103  นายฉันทวัฒน์  คำทนต์ นักวิชาการสัตวบาล 087-8614015
104  นายสุพจน์  ข้องสาย เจ้าพนักงานสัตวบาล 087-2362842
105  นายสมยศ   โคตรธรรม เจ้าพนักงานสัตวบาล 086-2364891
106  นางสาววันวิสาข์  ข่วงทิพย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 084-9562285
107  นางทองจันทร์  นุกานนท์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 080-7404376
108  นางนิตยา     ขันเพียแก้ว พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 089-5725873
109  นายมานะชัย  โลหะสาร พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 085-2740182
 110 นายสุนทร   พันธุลา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 089-4205455
111  นายชาญชัย   เนาว์ศรีสอน พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 088-0709725
112  นายศรเพชร  เหลาแตว พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 086-2262786
113  นายสิทธิเดช   ชมภูเลิศ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 085-6965161
114  นายยุทธพล พรหมสาขา ฯ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 085-0147860
115  นายอุทัย  ฐานโอภาส พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
116  นายวันดี  คำศรี พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
117  นายยิ่งศักดิ์  วงศ์เตชะ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
 118 นายระพิน  ชมภูราช พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
119  นายวัชรพล  คนหาญ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
120  นายพูลศักดิ์  อูปแก้ว พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
121  นายชนะภัย  ดวงปากดี พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
122  นายประพจน์  พรมจันทร์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
123  นายเกรียงไกร  โถชัยคำ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  

 

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

Truehits