01

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดำเนินงานฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร รักษาการปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 15 ราย

 

 

 

 

05

 

วันที่ ​ 21​ ธันวาคม 2563​ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร​ ดำเนินการเจาะเลือดโคเนื้อ​ ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ​ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 132 ตัว ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาโรคบรูเซลลาและโรควัณโรคในสัตว์ ​ ประกอบการขอรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาและโรควัณโรคระดับ ​ A ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ​ 2564​

 

01

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าตรวจติดตาม ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (กลุ่มสนุก) และติดตามการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์โพนยางคำ เพื่อเข้าสู่ระบบการปฏิบัติที่ดีในโรงฆ่าสัตว์สำหรับโค (GMP) ณ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

 

01

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ออกพื้นที่ให้บริการเกษรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดยให้บริการดังนี้

- ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- แจกจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
- ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร
มีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน 138 ราย

 

01

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รับผิดชอบกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 60 ราย ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายค็อกนิสไทยฯ ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

 

Truehits