ทำเนียบปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ระหว่างวันที่
1 นายทำนุ อรัญนาค  
2 นายณรงค์ เวชศาสตร์  
3 นายประพันธ์ นิยมผลานึก  
4 นายนิวัช ศิริสวย  
5 นายชุบ ปานทับทิม  
6 นายบรรจบ มันตราภรณ์  
7 นายณัฐ อ่อนโยน  
8 นายกอง วิเชียรเพลิศ  
9 นายวิสิทธ์ ลักษณิยานนท์  
10 นายขวัญชัย หุนตระกูล  
11 นายเสมอ ทวีวิทยการ  
12 นายสถิตย์ พงษ์ไพโรจน์  
13 นายสงบ สุประดิษฐ์  
14 นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย 1 ธ.ค. 41 - 21 ต.ค. 42
15 นายผดุง สุเตชะ 21 ต.ค. 42 - 1 ต.ค 43
16 นายศีลธรรม วราอัศวปติ (รักษาการ) 1 ต.ค 43 - 5 ต.ค. 44
17 นายปฎิวัติ แก้วเหล็ก (รักษาการ) 5 ต.ค. 44 - 12 ต.ค 45
18 นายสุวัฒน์ พงษ์ลิขิตพัฒน์ (รักษาการ) 12 ต.ค 45 - 18 มี.ค. 46
19 นายสนใจ ถิ่นนคร 18 มี.ค. 46 - 18 พ.ย. 46
20 นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 18 พ.ย. 46 - 4 ก.พ. 51
21 นายปราโมทย์ ศรีธรณ์ 20 ก.พ. 51 - 17 เม.ย. 56
22 นายปฏิวัติ คุณดิลกพจน์ 18 เม.ย. 56 - 8 ม.ค. 59
23 นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  24 มี.ค. 59 - 4 ธ.ค.2563
24  นายวีระสันติ   ประทุมพล  8 ก.พ. 64 - 

 

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 

Truehits