01

วันที่  6 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร   ดำเนินการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์(ฆจส.2)และใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์(กฆ.1)รอบที่2/2563    ของโรงฆ่าสัตว์ ธนพร ประคองศรี และโรงฆ่าสัตว์วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้าและแปรรูปบ้านบ่อแดง ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร