แผนและผลการพัฒนาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2562

 

ลำดับ หัวข้อ ข้อมูล
หนังสือนำส่งแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รายละเอียด
2 แบบรายงานแผน/ผล การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP A) รายละเอียด
3 แบบรายงานแผน/ผล การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP B) รายละเอียด
4 แบบรายงานแผน/ผล การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP A/B) Excel รายละเอียด       
หลักฐานด้านการดำเนินการ
5 ด้านการวางแผน การปฏิบัติ และบันทึกสรุปบทเรียน รายละเอียด
6 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (COP) หลักสูตร " การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการรายงานผลการปฏิบัติผ่านระบบงานกรมปศุสัตว์" รายละเอียด
7 รายละเอียดประชาสัมพันธ์โครงการฯ รายละเอียด
8 หนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ รายละเอียด
9 การดำเนินการตามโครงการชุมชนนักปฏิบัติ รายละเอียด
10 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ รายละเอียด   
11 บันทึกสรุปบทเรียนตามโครงการ รายละเอียด
12 เอกสารประกอบการดำเนินโครงการ รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
รายละเอียด 4
13 แบบประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ รายละเอียด
14 แบบประเมินหลังเข้าร่วมโครงการ รายละเอียด
15 คะแนนประเมินก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ รายละเอียด
16 แบบประเมินผู้นำโครงการฯและสถานที่ รายละเอียด
17 แบบประเมินติดตามผลการการเข้าร่วมโครงการ โดยผู้บริหาร รายละเอียด
18 สรุปคะแนนประเมินผลติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ              รายละเอียด
19 ใบประกาศเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ รายละเอียด
หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน / หนังสือเชิญประชุมคณะทำงาน รายละเอียด
21 การดำเนินการประชุมคณะทำงาน รายละเอียด
22 รายงานการประชุมคณะทำงาน รายละเอียด
23 รายละเอียดการรับทราบแผน รายละเอียด

Truehits