แผนและผลการพัฒนาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2561

ลำดับ หัวข้อ ข้อมูล
1 หนังสือนำส่งแผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รายละเอียด
2 แบบรายงานแผน/ผล การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP A)  รายละเอียด 
 3  แบบรายงานแผน/ผล การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP B)  รายละเอียด
  แบบรายงานแผน/ผล การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP A/B) Excel รายละเอียด
** หลักฐานด้านการวางแผน **
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากร รายละเอียด
5 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงาน รายละเอียด
6 วางแผนการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2561
(ประชุมคณะทำงาน)
รายละเอียด
7 รายงานประชุมคณะทำงานฯ รายละเอียด
8 ภาพรวมแผนการดำเนินงานการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP) รายละเอียด
รายละเอียดการรับทราบแผน รายละเอียด
 ** หลักฐานด้านการดำเนินการ **
10 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ  (COP)  กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หลักสูตร "การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบงาน"
รายละเอียด
 11 รายละเอียดการประชาสัมพันธ์โครงการ ายละเอียด
12 หนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียด
 13 การดำเนินการด้านการฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาฯ รายละเอียด
 14 รายละเอียดลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียด
15 เอกสารประกอบโครงการ (COP) กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หลักสูตร "การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบงาน"
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
 16 บันทึกสรุปบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียรู้ รายละเอียด
 17 รายละเอียดติดตามการดำเนินงานหลังเข้าร่วมโครงการ รายละเอียด
** หลักฐาน/รายละเอียดด้านการประเมิน **
18 แบบสอบถามความพึงพอใจวิทยากรและสถานที่ รายละเอียด
19 แบบทดสอบก่อนการอบรม รายละเอียด
20 แบบทดสอบหลังการอบรม รายละเอียด
21 สรุปคะแนนก่อน-หลังการประเมิน รายละเอียด
22 แบบประเมินติดตามผลการฝึกอบรมโดยผู้บริหาร รายละเอียด
23 สรุปผลการประเมินติดตามผลการฝึกอบรมโดยผู้บริหาร รายละเอียด
 24 ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าอบรม รายละเอียด

Truehits