จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 10 รายการ 

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 18-31 กรกฎาคม 2560

 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ 

 

ที่มา ฝ่ายบริหารทั่วไป 

โทรศัพท์ 0 4271 1756 

ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

รายละเอียด

 

ที่มา: งานพัสดุ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  โทร 042711756 

Truehits