ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ประสงค์ประกวดราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  จำนวน 10 รายการ  ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2562     รายละเอียด

*** ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร    รายละเอียด

ประกาศ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

รายละเอียด วีธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  รายละเอียด

ประกาศ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

Truehits