รายละเอียด วีธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  รายละเอียด

ประกาศ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 10 รายการ 

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

ประกาศ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 18-31 กรกฎาคม 2560

 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ 

 

ที่มา ฝ่ายบริหารทั่วไป 

โทรศัพท์ 0 4271 1756 

Truehits