02

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพกลุ่มฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ซึ่งได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในกิจกรรมพัฒนาโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน GMP ที่สหกรณ์การเกษตรหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวได้ให้บริการเกษตรกรภายในจังหวัดมุกดาหารและนอกจังหวัด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

 


Truehits