351668 Small

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครจัดพิธีรับมอบสัตว์โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
    - เวลา 10.00 น. ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร   ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแหลมทองตามศาสตร์พระราชา มีเกษตรกรรับมอบกระบือ จำนวน 50 ราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธีฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครสนับสนุนปัจจัยการผลิตจำนวน 50 ชุด
    - เวลา 13.30 น. ในพื้นที่อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร   ณ ศาลากลางหมู่บ้านนาถ่อน ตำบลหนองบัวสิม มีเกษตรกรรับมอบโค จำนวน 108 ราย โดยมีนายออมสิน คำมุก นายอำเภอคำตากล้า  เป็นประธานในพิธีฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สนับสนุนปัจจัยการผลิตจำนวน 108 ชุด

 

 

 


Truehits