01 Small

 


วันที่   9 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร  ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 2562  หลักสูตร "การปลูกพืชอาหารสัตว์ที่ดี มีคุณภาพ"  เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ    ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร


Truehits