518574 Small

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับคลินิกฌานิกาสัตวแพทย์  ดำเนินงานวันสัตวแพทย์ไทย ปี 2562 กิจกรรมสัตวแพทย์ไทยรับใช้สังคม  ณ คลิกนิกฌานิกาสัตวแพทย์ ตำบลแวง  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ผ่าตัดทำหมันสุนัขจำนวน 24 ตัว แมว 11 ตัว

 


Truehits