01

 

วันที่ 15 กรกฎาคม  2563   นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร   จำนวน 11  อำเภอ   เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,820 ราย   แยกรายชนิดสัตว์ดังนี้ เป็ดไข่ 24 ราย   ไก่ไข่ 1,247 ราย   ไก่พื้นเมือง 549 ราย พร้อมทั้งได้ออกตรวจเยี่ยม  ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจในโครงการเป็นอย่างมาก

 


Truehits