01

วันที่   6 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร   จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อ   หลักสูตร “พืชอาหารสัตว์และการผลิตเสบียงสัตว์”    ณ    ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร   อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร   มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม   จำนวน 100 ราย มีกิจกรรม ดังนี้
      1. ฝึกปฏิบัติการปลูกพืชอาหารสัตว์
      2. ฝึกปฏิบัติการผลิตเสบียงสัตว์

 


Truehits