01

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เข้าตรวจติดตาม ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (กลุ่มสนุก) และติดตามการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์โพนยางคำ เพื่อเข้าสู่ระบบการปฏิบัติที่ดีในโรงฆ่าสัตว์สำหรับโค (GMP) ณ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

 


Truehits