S 7806996 Small

 

วันที่   2 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ โดยนายตรงจิตร แสงมณี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด โดยพนักงานฝ่ายคิวซี  ร่วมรับฟังการสาธิตการและทดสอบการใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบ  จากผู้ประกอบการจำหน่าย ตามโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมจังหวัดสกลนคร  ณ  สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด  อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

 

 


Truehits