05

วันที่ 4 ธันวาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเต่างอย ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “เทคนิคการเลี้ยงสัตว์” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร มีเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 ราย


Truehits