01 Custom

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนให้คนไทยดื่มนมมากขึ้น ตามที่องค์การอนามัยโลก(WHO) กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก (world milk day) ภายใต้คำขวัญ " สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู " ได้ทำการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  โดยได้รับการสนับสนุนนม ยู เอส ที นมสดพาสเจอร์ไรส์ และผลิตภัณฑ์นม จากสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด และสหกรณ์โคนมภูพาน จำกัด จ.สกลนคร

 

 

 

 

Truehits