22562 Small

 

สำนักงานปศุส้ตว์จังหวัดสกลนครกำหนดจัดโครงการชุุมชนนักปฏิบัติ (COP) รอบ 2/2562

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หลักสูตร   “การประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กรและชีวิตประจำวัน


เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2562
โดยกำหนดจัดกิจกรรม   ในวันที่  19   กรกฎาคม  2562   
ณ  ห้องประชุมโคขุนโพนยางคำ   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 

 

  

 111111

สำนักงานปศุส้ตว์จังหวัดสกลนครกำหนดจัดโครงการชุุมชนนักปฏิบัติ (COP) รอบ 1/2562

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หลักสูตร   “การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการรายงานผลการปฏิบัติผ่านระบบงานกรมปศุสัตว์

เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2562
โดยกำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการ  วันที่  8   มกราคม  2562   
ณ  ห้องประชุมโคขุนโพนยางคำ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 

Truehits