01 Small

 

วันที่ 22​ มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  ร่วมกับประมงอำเภอพรรณานิคม  ดำเนินงานตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง) ประจำปี 2563  โดยเข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ และยาสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร และได้มอบเกียรติบัตร แก่ร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ และยาสัตว์น้ำ ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและได้รับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

01 Custom

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายระเบียบ   ศรีสร้อย  ปศุสัตว์อำเภอนิคมน้ำอูน    บูรณาการการทำงานร่วมกับประมงอำเภอนิคมน้ำอูน   เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์อาหารสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอนิคมน้ำอูน จำนวน 2 ร้าน   พร้อมทั้งมอบใบเกียรติบัตรให้กับร้านค้าอาหารสัตว์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการค้าอาหารสัตว์ที่ถูกต้องต่อไป

 

 

01 Custom

 

วันที่ 15 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสตัว์อำเภอภูพาน  อาสาปศุสัตว์ ร่วมกับเทศบาลตำบลสร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร   เข้าดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)   โดยการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ ร้านค้าชุมชน วัด หมู่บ้านใกล้เคียง และรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

   

01 Custom

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางสาวประดลสินธุ คนชื่อ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงานรักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอภูพาน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูพานบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมประมง เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์อาหารสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอภูพาน จำนวน 5 ร้าน พร้อมทั้งมอบใบเกียรติบัตรให้กับร้านค้าอาหารสัตว์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการค้าอาหารสัตว์ที่ถูกต้องต่อไป

 

 

01 Custom

วันที่ 8 เมษายน 2563  นายนาวา อักษร ปศุสัตว์อำเภอโคกศรีสุพรรณ  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกศรีสุพรรณ  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ เข้าดำเนินการสนับสนุนบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ ณ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

 

 

Truehits