03 Small

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชัย นามเข็ม รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายจังหวัดสกลนคร ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร โดยมีสมาชิกกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำแหนมหมู ใส้กรอก และปลาส้ม จำนวน 20 ราย ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

  

02 Small

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนคร ร่วมกับ เทศบาลตำบลฮางโฮง ดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563   ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลฮางโฮง กิจกรรม ดังนี้
       - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข - แมว
       - ผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว
       - อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาปศุสัตว์
       - พร้อมทำหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสาปศุสัตว์ ตาม พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พศ.2535 ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลฮางโฮง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2563

 

 

{

 

 

01 Small

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ดำภูพาน 2 จำนวน 40 ตัว จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นไก่ดำพ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 8 ตัว และลูกไก่คละเพศเพื่อเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์อีกจำนวน 30 ตัว มอบให้ฟาร์มตัวอย่างบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีปศุสัตว์อำเภอเจริญศิลป์ เป็นผู้แทนในการมอบและให้การดูแลสุขภาพและให้คำแนะนำการจัดการฟาร์มเบื้องต้น

02 Small 03 Small

 

 

 

 

 

 

01 Small

วันที่​ 24 มิถุนายน 2563​  นายสุโชติ​  ประสันแพงศรี​ ปศุสัตว์อำเภอกุดบาก  ​ ร่วมพิธีเปิด​ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ของสหกรณ์การเกษตรกุดบาก จำกัด  ​ ณ​   หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดบาก  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายปรีชา​   มณีสร้อย​ นายอำเภอกุดบาก ​ เป็นประธาน​ในการเปิดประชุม

 

  

 

01 Small

วันที่   23 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวานรนิวาส มอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ปี 2562 พร้อมให้ความรู้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ปีกที่มีระบบการป้องกันโรคที่เหมาะสม( Good Farming Management (GFM) แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 105 ราย เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนเป็นที่พอใจของเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง

 

Truehits