01

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อร้องเรียนกรณีมีการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ไม่มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ณ ร้านเจ้ยุ้ยหมูหัน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  จากการเข้าตรวจสอบพบทางร้านนำซากสุกรมาทำการค้าขายนั้น มีต้นทางมาจาก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และอำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐมและปลายทางที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีการขออนุญาตตามขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์อย่างถูกต้อง โดยทางร้านมีเอกสารยืนยันดังนี้
        1. เอกสารใบอนุญาตทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ร.10
        2. ใบอนุญาตให้หรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน หรือ ภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ร.3
        3. ใบอนุญาตให้นำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ยังท้องที่จังหวัดอื่น ร.4
ทั้งนี้  ขั้นตอนในการนำซากสัตว์เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสกลนครจากต้นทางที่จังหวัดอุดรธานีนั้นทางเจ้าของร้านมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เข้าใจว่าเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกันสามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของกรมปศุสัตว์ต่อไป

 

01

วันที่  28 กรกฎาคม 2563  นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังนี้
          - เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร
          - เวลา 08.00 น.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อ.เมืองสกลนคร
           - เวลา 09.30 น.ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้กิจกรรม”สานพลังจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย” ณ ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
           - เวลา 17.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ. วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลมงคล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

01

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครจัดงานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะหนองสามขา ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
           - โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์
          - มีนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ หัวหน้าส่วนราชการและปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีฯ
         - มีศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ ซึ่งจากการดำเนินโครงการฯ
         - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วน ร่วมสมทบทุนโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อจะนำโค-กระบือ ไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 60 ตัว เป็นโค จำนวน 49 ตัวและกระบือ จำนวน 11 ตัว
         - มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) เป็นกรณีพิเศษ รวมจำนวน 54 ราย
        - มีการมอบสัญญายืม เวชภัณฑ์ แก่เกษตรกรที่ได้รับมอบสัตว์ไถ่ชีวิตฯ

 

  24

ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา  จังหวัดสกลนคร ในพื้นที่อำเภอคำตากล้า และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจากนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สวนเฉลิมพระเกียรติหนองสามขา ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตำกล้า จังหวัดสกลนคร ซึ่งในโครงการฯ มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
           - หน่วยบริการสุขภาพปศุสัตว์ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว์ปีก ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจรักษาเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรค และถ่ายพยาธิ
           - หน่วยบริการสุขภาพสัตว์เลี้ยง สุนัข-แมว ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจรักษาเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว
           - หน่วยบริการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เกี่ยวกับอาหารสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และการป้องกันโรคสัตว์
           - หน่วยบริการมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ให้บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับร้านขายอาหารสัตว์และยาสัตว์ในพื้นที่อำเภอคำตากล้า และวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
จากการดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ฯ ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 ดังกล่าว มีเกษตรกรมารับบริการ 531 ราย จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการทั้งสิ้น 3,230 ตัว

 

02

วันที่  22 กรกฎาคม 2563 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563    ณ    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น   นำโดยนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

 

Truehits