วันที่ 7 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร นำคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น. ระดับเขต สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ตรวจประเมิน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ที่ดำเนินกิจจกรรมด้านปศุสัตว์ดีเด่น เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป

 


วันที่ 6 มีนาคม 2561  นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เปิดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “ขบวนการกลุ่ม และการเลี้ยงดูโคเนื้อ”  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีเกษตรกรในพื้นที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 300 ราย 
-เน้นเรื่องกระบวนการกลุ่มให้เข้มแข็ง
-เน้นการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้ได้คุณภาพ ครบวงจร และยั่งยืน
-เน้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกำไร

 

 

วันที่ 5 มีนาคม 2561  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอคำตากล้า ร่วมตรวจติดตามและสังเกตการณ์การจัดเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ในอำเภอคำตากล้า ดังนี้
      1. บ้านนาถ่อน ม.3 ต.หนองบัวสิม เป้าหมาย 101 คน  ผู้มาร่วม 262 คน
      2. บ้านโนนสะอาด ม.8 ต.แพด  เป้าหมาย 111 คน    ผู้มาร่วม 124 คน
      3.บ้านวนาสวรรค์ ม.6 ต.นาแต้   เป้าหมาย 60 คน  ผู้มาร่วม 89 คน
      4.บ้านหนองพอกน้อย ม.4  ต.คำตากล้า เป้าหมาย 133 คน  ผู้มาร่วม 140 คน
สรุปเบื้องต้น เวทีประชาคมที่คัดเลือก ชาวบ้านเห็นด้วยและให้ความร่วมมืออย่างดี วิทยากรเข้มแข็ง มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกแห่ง

 

 วันที่ 5 มีนาคม 2561  ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เกษตรจังหวัดสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า นากเทศบาลคำตากล้า ปศุสัตว์อำเภอคำตากล้า ร่วมตรวจพื้นที่ขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสุกร และโรงฆ่ากระบือ ในพื้นที่เทศบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

     - ตรวจเอกสารการขออนุญาต
     - ตรวจพื้นที่ ความเหมาะสม
     - สอบถามการทำประชาคม
เมื่อเอกสารถูกต้อง จะทำการเชิญประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่วันที่ 16-19 และ 21-22 มีนาคม 2561  โดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 

 

Truehits